Náš program: proč kandidujeme?

Vrchlabí budoucnosti je město, které funguje v rovnováze s lidmi i s přírodou, se službami i průmyslem. Město, které hledá chytrá řešení pro vytvoření příjemného a zdravého prostředí. K tomu je potřeba odvážná radnice, která bude aktivně přicházet s návrhy řešení a zároveň dá prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit.

Chceme, aby se ve Vrchlabí líbilo a dařilo nejen nám, ale i našim dětem. Usilujeme proto o položení základů dlouhodobého rozvoje města a o to, aby bylo modernější, aktivnější, zelenější, přístupnější, přívětivější, transparentnější, vzdělanější, efektivnější, ohleduplnější a přátelštější. O to, aby Vrchlabí bylo městem, ve kterém se dobře žije každému z nás, bez ohledu na to, jakou má práci, kolik je mu let nebo ve které části města bydlí. Městem, kde jsou občané a jejich iniciativy nedílnou součástí života a správy veřejných věcí a kde se mohou podílet na tvorbě veřejného prostoru. Chceme, aby Vrchlabí bylo moderní a otevřené město, spravované efektivně, chytře a zodpovědně.

Jsme tým nadšených a zkušených lidí, kteří mají energii a nápady jak využít a víc podpořit aktivitu svých sousedů a přátel. A také chuť podílet se se všemi, kteří chtějí posouvat město do budoucnosti, na hledání nových a neotřelých řešení. Proto kandidujeme v letošních volbách do zastupitelstva. Co tedy chceme?

 

OTEVŘENÉ VRCHLABÍ

Fungování radnice a její komunikace s občany jsou základním předpokladem uskutečnění jakýchkoli nápadů a vizí. Rozhodování těch, kteří město řídí, má být srozumitelné a snadno kontrolovatelné. To, že zastupitelstvo města stále nehlasuje o všech bodech veřejně a jmenovitě, že o jeho průběhu se občané nemohou dozvědět jinak než tím, že přijdou na jeho jednání, považujeme za nepřijatelné. Chceme co nejrychleji zavést jmenovité hlasování zastupitelstva, zpřístupnit záznamy ze všech jeho jednání (aby bylo zřejmé, jak kteří zastupitelé hlasují) a kromě výjimek daných zákonem zveřejňovat podklady, se kterými naši zastupitelé i radní pracují. Zveřejníme také všechny smlouvy uzavírané radnicí.

Radnice má fungovat v pravém i přeneseném slova smyslu bezbariérově a uživatelsky příjemně. S občany má komunikovat na přímo, bez zbytečných překážek a formalit a využívat k tomu klidně i moderní technologie a sociální sítě. Chceme elektronizovat úřední procesy, platby městských poplatků přes platební brány, v rámci parkování zajistit platby bezkontaktní kartou, zřídit veřejně dostupnou elektronickou úřední desku (ovladatelnou i znevýhodněnými a nevidomými). Co je jen trochu možné a neomezují to předpisy fungování státní správy, to budou moci občané vyřídit on-line, bez zbytečného papírování a osobního chození na úřad. To, že hlavní budova městského úřadu není přístupná pro ty, kteří mají sníženou nebo omezenou pohyblivost, považujeme za zásadní problém a budeme hledat jeho řešení.

Časopis PULS by se měl z kulturně-názorového měsíčníku stát opravdovým informačním měsíčníkem radnice, který bude Vrchlabákům přibližovat rozhodnutí samosprávy, vysvětlovat jim, jak se do nich mohou zapojit a kde mohou získat víc informací. Proto by měl být zdarma distribuován do každé domácnosti.

Zapojení občanů města do rozhodování samosprávy a její práce musíme podstatně podpořit. Radnice by měla iniciovat vytvoření závazné dlouhodobé strategie směřování a rozvoje města, na jejíž přípravě by se podíleli sami občané města. K zásadním změnám a zásahům ve městě by pak radnice vždy měla uspořádat veřejnou diskuzi přímo v místě a s lidmi, kterých se změna týká a zapojit je do rozhodnutí. Aktivní sousedé, jejich spolky a organizace jsou tmelem městské pospolitosti. Proto neziskový sektor podpoříme, například zřízením ucelené databáze, která bude umožňovat systém výpůjček a sdílení vybavení, nebo poradenstvím při získávání financí na jejich projekty. Za stejně důležité považujeme ty, díky kterým je Vrchlabí živé, plné obchodů, restaurací a služeb - místní živnostníky a podnikatele. Těm chceme vycházet vstříc, podporovat je a usnadňovat jim jejich podnikání, které obohacuje veřejný prostor a život ve městě.

Rozpočet města musí být maximálně transparentní a srozumitelný pro všechny občany města, dostupný ve snadno ovladatelné interaktivní podobě. Skvělým nástrojem přímé a dobrovolné demokracie je také participativní rozpočet. Obyvatelé určité části města budou moci diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu – sami přijít s návrhy rozpočtových priorit nebo konkrétních projektů, které zlepší život v jejich okolí, hlasovat o jejich výběru a monitorovat jejich uskutečnění. S rozpočtem chceme hospodařit tak, abychom postupně snižovali zadluženost města a s aktuálním dluhem Vrchlabí aktivně pracovali. 

 

ŽIVÉ A ZELENÉ VRCHLABÍ

Město tvoří především lidé, kteří v něm žijí, nejen ulice, domy, velké stavby a infrastruktura. Chceme proto pozorně sledovat a ihned řešit i zdánlivě malé problémy, jako jsou neopravené chodníky, díry v silnicích, chybějící přechody nebo osvětlení. Historické centrum města je dědictvím, které zásadně ovlivňuje náš vztah k městu. Proto ho musíme systematicky udržovat a rozvíjet jako živé místo setkávání, abychom za pár let mezi regály supermarketů na okraji města nezjistili, že už jsme ho vlastně opustili. Všechny investiční akce ve veřejném prostoru musí probíhat podle jednotné koncepce a se sjednoceným vzhledem, aby město na každém rohu nevypadalo úplně jinak. To platí i pro ostatní, často opomíjené části města, jako třeba Hoření Vrchlabí nebo Podhůří, které mají svůj specifický charakter a ve kterých je třeba usilovat o tvorbu jejich přirozených center a posílení služeb.

Jakkoli se může zdát, že Vrchlabí je ponořené v okolní zeleni, v ulicích jako takových (a v centru města zejména) zeleně spíše ubývá. I s ohledem na klimatickou změnu a význam zeleně pro ochlazení veřejného prostoru chceme urychlit její obnovu, inventarizovat tu stávající a věnovat jí pečlivou pozornost, protože na každém stromu záleží. Vrchlabí se musí rozvíjet a nabízet možnosti pro novou výstavbu. Budeme ale pečlivě dbát na dodržení územního plánu města, tak aby docházelo hlavně k využití volných míst v intravilánu a nestavělo se na zelených plochách a zemědělské půdě. Proto budeme především podporovat přeměnu a nové využití průmyslových areálů (brownfieldů), kterých je ve Vrchlabí jako průmyslovém městě řada a které dotvářejí jeho postindustriální charakter.

Tento přístup budeme upřednostňovat i v případě zvyšování bytové kapacity a hledání a nabízení míst pro výstavbu nového bydlení. Sehnat ve Vrchlabí nové bydlení není snadné – nabídka bytů k nájmu i ke koupi je velmi omezená stejně jako počet pozemků, cena nemovitostí je poměrně vysoká, trh výrazně ovlivňují krátkodobé sezónní pronájmy. S těmito problémy chceme systematicky pracovat. Radnice by měla najít způsob, jak se lépe starat o svůj bytový fond, aby byl atraktivní i pro ty, kteří chtějí ve Vrchlabí začít svůj nový rodinný a pracovní život. Například i opravením nevyužívaných domů v majetku města a jejich přeměnou na bytové domy.

Vrchlabí musí přidat v tom, jak pracuje s odpadem. Chceme výrazně zlepšit předcházení tomu, aby odpad ve městě vůbec vznikal, budeme systematicky komunikovat a pracovat s domácnostmi a firmami tak, abychom stále zlepšovali a zefektivnili systém třídění a recyklace. Naším dlouhodobým cílem je úplné zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu pro domácnosti právě díky dokonalejšímu třídění. Současný systém platby za komunální odpad podle členů osob v domácnosti (v podstatě penalizující rodiny s větším počtem dětí) považujeme za nespravedlivý a vyžadující revizi.

Respektujeme, že většina z nás se z různých důvodů potřebuje po městě přepravovat co nejméně komplikovaně autem a potřebuje v něm mít kde zaparkovat. Veřejný prostor má ale patřit především chodcům a jednoduchým způsobům přepravy, jako jsou třeba jízdní kola. S touto zásadou k jeho rozvoji budeme přistupovat.

 

ZVÍDAVÉ A AKTIVNÍ VRCHLABÍ

Radnice je zodpovědná za svoje mateřské a základní školy a k jejich spravování a řízení by měla přistupovat mnohem aktivněji. Pracovat lépe s řediteli škol, kteří jsou základními články a hybateli našeho vzdělávacího systému, podporovat jejich nápady a přicházet s vlastními zlepšeními. Pomoci zvládnout školám a školkám výzvy, které souvisí se zavedením společného vzdělávání. Chceme, aby se naše děti ve vrchlabských školách cítily příjemně, bezpečně a respektovaně a chodily do nich rády. Chceme těsněji zapojit do spolupráce rodiče, místní komunitu a neziskový sektor, který má spoustu dobrých nápadů pro oživení výuky. Propojíme lépe školy s vrchlabskými firmami, posílíme výuku cizích jazyků, zapojení škol do mezinárodních projektů a spolupráci s krajskou samosprávou. Budeme rozhodně a účinně podporovat využití moderních forem a metod – projektové a modulové výuky, spolupráce, kritického myšlení. Nabídneme pomocnou ruku i soukromým školám, které jsou plnoprávným článkem vzdělávacího systému. Budeme systematičtěji podporovat neocenitelnou práci struktur neformálního vzdělávání a dobrovolnictví, jako jsou skautské hnutí nebo kroužky DDM.

Kultura ve městě není jen to, co se odehrává ve zdech oficiálních kulturních zařízení; právě tak sport není jen ten, který se provozuje na stadionu a atletické dráze. Podpora aktivního trávení volného času a toho, co vzniká díky lidem, kteří se dají sami dohromady a zaplňují svými projekty veřejný prostor, je pro nás naprosto klíčová. Jejich aktivity chceme využít a umožnit jim, aby oni mohli snadno využít podporu a infrastrukturu formálních institucí (KD Střelnice, ZUŠ, stadiony a městská sportoviště). Podpora neoficiální a neformální kultury bude systematická a spolehlivá. Finanční podpora bude směřovat nejen k organizacím masových sportů, ale i k neorganizovaným aktivitám, třeba formou podpory vzniku freestylového sportovního areálu, o který se lidé kolem naší kandidátky snaží už řadu let.

 

OHLEDUPLNÉ VRCHLABÍ

Městu má záležet i na těch, kteří z různých důvodů nezažívají úspěch a nemohou žít tak, jako většina ostatních. Chceme, aby Vrchlabí mělo transparentní a motivující způsob podpory potřebných, včetně nějaké formy přijatelného a funkčního systém sociálního bydlení. Financování sociálních služeb musí být předvídatelné, stabilní a odrážet potřebnost a kvalitu poskytovaných služeb. Proto vytvoříme ve spolupráci s občany města závazný plán fungování sociálních služeb, aby každý měl možnost upozornit radnici na priority a potřeby sociální podpory a věděl, kam budou směřovat veřejné prostředky určené na její fungování.

Radnice by měla ve vlastním zájmu navázat užší spolupráci s neziskovým sektorem, který dokáže řadu služeb poskytovat a zajišťovat lépe a jednodušeji než samospráva nebo stát. Ať už jde o naše sousedy, kteří potřebují pomoc a péči poskytovanou domácím hospicem či denním stacionářem, nebo o opuštěná a toulavá zvířata, o která se starají depozita a útulky.

Pokud chce město i nadále provozovat městskou hromadnou dopravu, mělo by k ní přistupovat jako ke komunitní službě a neřídit se v jejím případě komerčními ukazateli. Chceme, aby byla snadno dostupná, ohleduplná k životnímu prostředí a pro seniory a žáky vrchlabských škol zdarma.

 

MODERNÍ VRCHLABÍ

Vrchlabí má všechny předpoklady, aby se stalo „chytrým“ městem, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel. V tomto ohledu ale naše radnice hodně zaspala a je potřeba, abychom už skoro ujetý vlak rychle dohnali. Chceme se inspirovat úspěšnými projekty z jiných českých i světových měst, pozorně je studujeme a máme v našem týmu lidi, kteří s nimi mají zkušenosti. Jako první krok musíme získat občany, firmy i místní průmysl pro vizi Vrchlabí jako inteligentního města. Chceme proto zřídit společné týmy firem, expertů a samosprávy k nalezení nejzajímavějších projektů, výzev a možných získání zajímavých dotačních titulů. Získávání dotací chceme zásadně zlepšit, využijeme je ale pouze tehdy, pokud budou mít jasný dlouhodobý dopad na zvýšení kvality života v našem městě.

Jak popisujeme v první kapitole programu, chceme všude, kde to bude možné, digitalizovat a zjednodušit služby a procesy městské samosprávy. Chceme také podporovat vznik a rozvoj „smart“ firem, které do Vrchlabí přinesou přidanou hodnotu a vytvoří tak pracovní místa atraktivní i pro vysoce kvalifikované lidi. Chceme pomoci těm firmám, které už ve Vrchlabí působí, aby se orientovaly na inteligentní výrobu a technologie, například zrychlením vyřizování formalit při realizaci jejich inovačních projektů. Chceme podporovat vznik jednoduchých start-upů a pomáhat mladým lidem rozjet jejich vlastní podnikání. Jedině tak bude Vrchlabí připravené na změny (známé jako průmysl 4.0), které naši ekonomiku nevyhnutelně čekají.

 

TOP 10 pro Vrchlabí

K tomu, abychom měli možnost náš program prosazovat, potřebujeme vaši důvěru a podporu. Pokud ji získáme, zavazujeme se k tomu, že se okamžitě pustíme do prosazení těchto deseti konkrétních bodů:

  • Prosadíme zcela veřejné a jmenovité hlasování zastupitelstva města, rozpočet města převedeme do podoby srozumitelné, transparentní a interaktivní aplikace s možností přímého rozhodování občanů o části jeho výdajů.
  • Vytvoříme aplikaci pro okamžité řešení problémů ve městě, kterou budou denně používat příslušní zaměstnanci radnice a poskytovat skrze ni zpětnou vazbu občanům.
  • Posílíme a podpoříme výuku angličtiny jako univerzálního dorozumívacího jazyka na našich školách zavedením výuky některých předmětů v angličtině, podporou využití rodilých mluvčích a zapojením do mezinárodních vzdělávacích programů.
  • Založíme coworkingové centrum – sdílený prostor s dětským koutkem, kde mohou lidé pracovat na svých projektech, účastnit se workshopů a přednášek nebo je sami pořádat, vést jednání nebo nastartovat vlastní podnikání.
  • Vytvoříme závazný vzhledový manuál města, který bude jasným návodem na to, jak mají vypadat ulice, domy a veřejná prostranství v centru města; oživení okrajových částí města začneme revitalizací a zpřístupněním parku v Podhůří a diskuzí o přeměně prostranství před starou kovárnou v Hořením Vrchlabí na jeho přirozené centrum.
  • Snížíme poplatek za svoz odpadu těm domácnostem, které většinu svého odpadu vytřídí, a předložíme plán přechodu na bezpoplatkový systém svozu komunálního odpadu.
  • Předložíme návrh toho, jak by se část Krkonošské ulice mezi ČSOB a vjezdem na náměstí Míru mohla změnit na pěší zónu.
  • Posílíme význam pozice dotačního manažera/manažerky na městském úřadě a zřídíme funkční a transparentní dotační program pro malé projekty, aktivity a neziskový sektor.
  • Zavedeme inteligentní systém parkování.
  • Zrušíme provoz výherních automatů na celém území města jako něčeho, co do moderního města 21. století nepatří.

 Líbí se vám náš program? Povídejte si o něm se svými sousedy, kamarády a kolegy, sdílejte naše příspěvky na Facebooku, podpořte nás svým hlasem a dejte nám vědět, co bychom ještě mohli zlepšit a prosadit. Děkujeme!

Tisková zpráva.pdf Tisková zpráva.pdf
Size : 225.128 Kb
Type : pdf
 

 

© Copyright Vrchlabidotoho